ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທະນາຄານ ເອັສທີ & ຕົວແທນ

ບໍລິສັດ ເອັສທີ-ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານ ະກັນໄພ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ ເອັສທີ ແລະ ຕົວແທນ ທັງໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ, ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ງ, ຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານປະກັນໃຫ້ສ້າງຕົວແທນ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນດ້ານການບໍລິການປະກັນໄພ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.