ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ

ໃນເດືອນ ເມສາ 2016 ໄດ້ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ເອັສທີ ກຣູບ ປະເທດລາວ, ບໍລິສັດ ເມືອງໄທ ປະກັນຊີວິດ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ), ບໍລິສັດ ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ (ມະຫາຊົນ) ປະເທດໄທ ແລະ ບໍລິສັດ ເມືອງໂຮດິ້ງ ຈໍາກັດ ປະເທດໄທ. ເພື່ອສ້າງຄວາມແໜ້ນແຟ້ນໃນການຮ່ວມມືກັນ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ເອັສທີ-ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພຣາເລດ.