ແມ່ນປະກັນໄພທີ່ຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຄູ່ກໍລະນີ, ຖ້າກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ຈະຊ່ວຍເຂົ້າໄປເບິ່ງແຍ່ງ ແລະ ຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດຮ່ວມກັບທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບຸກຄົນ, ພາຫະນະ ລວມໄປເຖິງຊັບສິນຕ່າງໆຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ.

ດາວໂຫຼດ