ແມ່ນປະກັນໄພລົດທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຕັ້ງແຕ່ການຄຸ້ມຄອງການຕໍາ ຈົນເຖິງການຄຸ້ມຄອງແບບຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງໄປເຖິງປະເທດໄທ ທີ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົວລົດຂອງທ່ານໄດ້ແບບດຽວກັນທັງ 2 ປະເທດ.

ດາວໂຫຼດ