ແມ່ນປະກັນໄພລົດທີ່ຄຸ້ມຄອງການຕໍາ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ ຈະຊ່ວຍເຂົ້າໄປເບິ່ງແຍ່ງ ແລະ ຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ລວມໄປເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງທ່ານ, ໃນກໍລະນີອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກຕໍາຂອງພາຫະນະ ແລະ ພາຫະນະ.

ດາວໂຫຼດ