ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດປະກັນໄພລະດັບສາກົນທີດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ.
ສ້າງຕັ້ງປີ 1951

ດຳເນີນທຸລະກິດ ປະກັນຊີວິດ.

25,000 ຕົວແທນ
84 ຫ້ອງການຕົວແທນ
149 ສາຂາ
ລວມຍອດຊັບສິນ 80,654 ຕື້ກີບ (ໄຕມາດ 3 ປີ 2016)

ສ້າງຕັ້ງປີ 2008

ເລີ່ມຕົ້ນ ບໍລິສັດເມືອງໄທປະກັນໄພ ມະຫາຊົນຈຳກັດ.

13,520 ຕົວແທນ
211 ຫ້ອງການຕົວແທນ
19 ສາຂາ
ລວມຍອດຊັບສິນ 4,552 ຕື້ກີບ (ໄຕມາດ 3 ປີ 2016)